فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

مناسب سازی فضای شهری برای حضور کودکان(با تاکید بر عوامل غیرکالبدی )

مناسب سازی فضای شهری برای حضور کودکان(با تاکید بر عوامل غیرکالبدی) نمونه موردی :( مرکز محله خیابان ارشاد مشهد)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل